Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Národní rámec kvality se specifiky SVP

Národní rámec kvality se specifiky SVP
Kurz se věnuje postavení, vymezení, sledování a hodnocení kvality ve vzdělávání v zahraničí, dosavadnímu stavu domácích inspekčních kritérií, potřebám, které vedly k jejich reformulaci, nově vytvořenému souboru kritérií označovanému jako model Kvalitní škola a rozpracování kritérií do podoby metodik a nástrojů aplikovatelných v reálné inspekční praxi, a to včetně nástrojů zaměřených do oblasti speciálních vzdělávacích potřeb. V kurzu je nastíněna i vize transformace ČŠI od dosavadního převážně dohledového orgánu k roli doplněné o akcent na metodickou podporu škol. Významným kvalitativním posunem v oblasti inspekční metodiky je obohacení portfolia nástrojů pro inspekční zjišťování a hodnocení v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ