Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Klíčová aktivita 4: Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání


V koncepční fázi bude zpracována analytická studie, která bude obsahovat implementační analýzu pro zavedení této metody v programovém tematickém cyklu České školní inspekce. Metody hodnocení výsledků žáků budou nastaveny na vyhledávání systémových rizik v počátečním vzdělávání se zřetelem na účelné a hospodárné využití ekonomických a dalších zdrojů ve vzdělávání.


V přípravné fázi bude zajištěn vývoj specifického informačního systému a jeho pilotní ověření. V realizační fázi projekt podpoří implementaci nových inspekčních postupů pro zjišťování kvality vzdělávání. Vznikne specifický modul integrovaného inspekčního systému pro hodnocení školních, skupinových a individuálních výsledků žáků pro zjišťování efektivity pedagogických procesů a kvality počátečního vzdělávání.

Cíl klíčové aktivity
Cílem čtvrté klíčové aktivity je zejména vybudovat evaluační cluster pro národní šetření a pro periodické zjišťování vědomostí a dovedností žáků a studentů a pro zlepšování vzdělávacích procesů.


Zdůvodnění potřebnosti

Dosavadní dílčí evaluační aktivity nenabízejí vhodnou platformu pro národní šetření výsledků vzdělávání, ať již z důvodů legislativních, tak také z důvodu nevhodně zvolené koncepce. Neexistence státní autority pro hodnocení výsledků žáků oslabuje možnost další rychlé adaptace na reformu ve školách a znemožňuje sledování účinnosti přijatých nápravných opatření. Tento stav je i příčinou malé informovanosti veřejnosti o úloze a cílech reformy, žáci mají málo správných informací o ŠVP, ve kterém se vzdělávají. Projekt vytvoří kvalitní informační základnu pro rozhodování v rámci cílově orientovaného rozpočtování a sledování nastavení priorit reforem podle výsledků vzdělávání na všech úrovních.

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ