Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Klíčová aktivita 3: Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém inspekčního hodnocení


V koncepční fázi bude zpracován koncepční dokument pro inovaci systému dalšího vzdělávání inspekčních pracovníků. V přípravné fázi budou zpracovány vzdělávací programy. V realizační fázi budou nové vzdělávací programy implementovány do vzdělávacího systému České školní inspekce.


Budou vytvořeny kapacity pro adaptaci inspekčních pracovníků na nové inspekční postupy a jejich další vzdělávání. Projekt zasahuje do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vznikne systém dalšího vzdělávání pro inspekční hodnocení a nabídka vzdělávacích programů pro inspekční pracovníky, ředitele škol a pedagogické pracovníky.


Cíl klíčové aktivity

Cílem třetí klíčové aktivity je zejména vybudovat komplexní systém personálního rozvoje a zajištění profesionalizace inspekčních pracovníků. Záměrem je zlepšit kvalitu inspekčních činností cestou odborného vzdělávání a profesních tréninků.


Zdůvodnění potřebnosti
Česká školní inspekce je hodnotově orientovaným správním úřadem, který poskytuje věrohodné a spolehlivé informace o stavu vzdělávání v České republice. Svými kontrolními a hodnotitelskými činnostmi zjišťuje kvalitu vzdělávacích veřejných služeb z hlediska dodržování zákonnosti (princip legality), ochrany žáků, kvality počátečního vzdělávání, cílů školských politik a poskytování podpory školám ke zvyšování kvality vzdělávání. Pro naplňování vytyčených cílů projektu a udržitelnost jeho výstupů po ukončení projektu je nutné rozvinout integrovaný informační systém inspekčního hodnocení v oblasti zvyšování kvalifikace inspekčních pracovníků. Hlavním nositelem kvality inspekčního hodnocení je inspekční pracovník. Pro zajištění vysoké kvality inspekčního hodnocení a poskytování správných a aktuálních informací o široké škále vzdělávací problematiky je nutné, aby měli inspekční pracovníci hluboké znalosti o aktuálním vývoji v mnoha oblastech. Profesionalita inspekčních pracovníků bude rozvíjena formou adekvátních vzdělávacích aktivit. Rozsáhlá transformace a inovace České školní inspekce vyvolá potřebu zcela nových kompetencí pro výkon inspekce, klade vysoké nároky na manažerské znalosti, vyžaduje vysokou úroveň znalosti školské legislativy, informační gramotnosti a komunikačních schopností. Inspekční pracovník musí zvládnout nové inspekční postupy tak, aby mohl plnit novu vizi České školní inspekce v každodenní praxi a zajišťovat komunikaci se školami. Pro profesionální přístup je žádoucí rozvíjet osobnostní a prezentační dovednosti stávajících nových inspekčních pracovníků, přizvaných odborníků a lektorského sboru České školní inspekce. Zapojení těchto skupin ve vzdělávacích programech vytvoří mechanismus, který významně přispěje k přímému přenosu příkladů dobré praxe do škol a ke zvyšování jejich kompetencí v oblasti hodnocení kvality a výsledků vzdělávání. Obdobně je velmi významným komunikačním kanálem účast inspekčních pracovníků v dalším vzdělávání učitelů ve společných vzdělávacích programech. Ve vzniklých konzultačních centrech a při zajištění provozu HELPDESKu musí pracovníci integrovaného systému inspekčního hodnocení dokázat kvalifikovaně provést prvotní vyhodnocení všech dotazů případně poskytnout kontakt na příslušnou instituci. Proto bude dále rozvíjena spolupráce v oblasti specializovaných témat i s dalšími partnery.

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ