Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Klíčová aktivita 2: Inspekční hodnocení školských vzdělávacích programů


V koncepční fázi proběhne zpracování koncepčního záměru inspekčního hodnocení a průběžné validace školních vzdělávacích programů. V přípravné fázi proběhne koordinace a modernizace stávajících monitorovacích a informačních systémů a databází pro hodnocení vzdělávacích programů a současně bude budována usnadňující pomocná infrastruktura pro Českou školní inspekci a školy určená k efektivní administraci a práci se školními vzdělávacími programy. Proběhne pilotní ověření nového systému.


V realizační fázi bude po generální zkoušce systém zaveden v praxi České školní inspekce a do všech škol ze školského rejstříku. Součástí záměru je snížení nadměrné administrativní zátěže spojené s výkonem inspekce ve školách. Zavedení systému ve školách bude podpořeno novými informačními a komunikačními kanály. Vznikne specifický modul pro integrovaný systém inspekčního hodnocení pro hodnocení kvality vzdělávání podle vzdělávacích programů na institucionální úrovni.

Cíl klíčové aktivity
Cílem druhé klíčové aktivity je zejména vytvořit systém pro inspekční hodnocení a validaci školních vzdělávacích programů (soulad s RVP) a vybudovat usnadňující infrastrukturu pro tvorbu a průběžnou modifikaci dokumentace školních vzdělávacích programů pro školy, která by významně snížila administrativní náročnost a zátěž vedení škol, inspekčních pracovníků i pedagogických pracovníků při práci s tímto základním dokumentem.


Zdůvodnění potřebnosti
V roce 2005 byla zahájena dlouhodobá transformace vzdělávacího systému ve všech stupních vzdělávání. V kontextu kurikulární reformy je ve školách implementována soustava vzdělávacích programů. Byly vydány národní oborové rámcové vzdělávací programy (280 RVP) a školy vytvářely vlastní školní vzdělávací programy. Více než 50 % základních škol v České republice má charakter tzv. malých škol (do 150 žáků) a nemá dostatečné personální kapacity pro tvorbu kvalitního školního vzdělávacího programu. Česká školní inspekce vyhodnotila od roku 2007 již 8.800 školních vzdělávacích programů, souhrnné poznatky o stavu těchto programů byly zveřejněny v tematické zprávě v roce 2010 a ve výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2009/2010. Více než 60 % školních vzdělávacích programů nemělo úroveň požadovanou v RVP. Nejčastějšími problémy byla nízká úroveň zpracování obsahu učiva, strategie podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným a nastavení vlastního hodnocení výsledků vzdělávání na školní, skupinové i individuální úrovni. Zjištění České školní inspekce ukázala řadu významných faktorů, které měly vliv na kvalitu školních vzdělávacích programů. Projekt nabízí řešení vnějších vlivů a eliminaci rizik, které školy samy nemohou ovlivnit. Jedná se podpůrné nástroje pro usnadnění tvorby a administrace školních vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky a možnost průběžného sledování naplňování cílů vzdělávání a zvyšování efektivity procesů ve vlastním hodnocení.

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ