Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Klíčová aktivita 1: Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy


V koncepční fázi budou zpracovány dlouhodobé záměry inspekční činnosti a bude navržena optimalizace systému inspekčního hodnocení v Bílé knize České školní inspekce. V přípravné fázi bude zahájen vývoj metodologie pro identifikaci úspěšně fungujících vzdělávacích institucí, efektivních vzdělávacích programů s propojením na mezinárodní vzdělávací prostor.

Současně bude systém propojen na vlastní hodnocení vzdělávacích institucí. V pilotním šetření budou ověřeny nové inspekční postupy, bude připraven integrovaný informační systém pro další vzdělávání a bude vytvořena účinná podpora pedagogům ke zvyšování kvality vzdělávání při naplňování cílů vzdělávacích politik. V realizační fázi bude systém zajištěn technologicky rozvojem současného informačního systému České školní inspekce pro aplikaci nových inspekčních postupů v praxi. Vznikne tak integrovaný systém pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích segmentů.


Cíl klíčové aktivity

Cílem první klíčové aktivity je zejména vytvořit kapacity pro výzkum a vývoj nových inspekčních postupů, metod a nástrojů ke zjišťování a hodnocení kvality vzdělávání na úrovni vzdělávací soustavy a vzdělávací instituce. Cílem aktivity je realizovat koncepční a expertní činnosti zaměřené na identifikaci národní soustavy konzistentních ukazatelů efektivity a kvality vzdělávací soustavy a jejich částí, v níž budou propojeny aspekty vzdělávací, sociální i ekonomické. Výstupy budou využity pro integrovaný systém inspekčního hodnocení efektivity vzdělávání.

Zdůvodnění potřebnosti

Od roku 2005 probíhá v České republice zásadní přestavba vzdělávacího systému, která vyvolala i potřebu transformace České školní inspekce jako hlavního prvku zpětnovazebných mechanismů státní správy. Koncepční záměry České školní inspekce schválené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy pro období 2009 - 2013 předpokládají komplexní transformaci inspekčního systému ve všech oblastech. Tato etapa rozvoje národního inspekčního systému může být dobrou příležitostí pro vybudování zázemí pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a vývoj strategických nástrojů pro hodnocení kvality poskytovaného vzdělávání na národní, popř. regionální úrovni i v mezinárodním kontextu.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ