Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Cílová skupina 3: Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Cílová skupina 3: Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení


Podle dostupných zdrojů je celkem v rezortu více než 10.500 osob ve vedoucích funkcích. Česká školní inspekce navštívila v průběhu školního roku 2009/2010 celkem 4.843 škol a součástí inspekce je vždy přímý kontakt s vedoucími pracovníky škol. Inspekce podle školského zákona přímo hodnotí úroveň vedení a sleduje, jak ředitelé škol plní funkce vyplývající ze školského zákona a využívají vlastního hodnocení pro opatření ke zlepšení školních, skupinových a individuálních výsledků vzdělávání ve své škole.


V projektových aktivitách budou zapojeni vedoucí pracovníci ze všech stupňů vzdělávání. Jejich výběr bude zohledňovat to, aby jejich zastoupení v projektu bylo vyvážené z hlediska místní působnosti, genderové charakteristiky, věku, kvalifikace, velikosti školy a typu zřizovatele. Část výstupů bude nabídnuta všem vedoucím pracovníkům. Do projektu budou zapojeni prostřednictvím přímého oslovení ze strany České školní inspekce.


Motivace cílové skupiny

V rámci naplňování cílů aktivity dojde ke zvýšení jejich informovanosti a orientace v systémech hodnocení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na cíle kurikulární reformy. Současně budou posíleny také jejich manažerské kompetence. Motivace této cílové skupiny je velmi vysoká, protože Česká školní inspekce podává zprávu a úrovni vedení zřizovateli a v případě závažných nedostatků v hodnocení školy, lze podat návrh na výmaz ze školského rejstříku nebo uložit lhůtu pro odstranění nedostatků zjištěných inspekcí. V aktivitách projektu vedoucí pracovníci získají informace a zkušenosti s inspekčním hodnocením a mohou se přímo zapojit ve vývoji inspekčních postupů. Získají kompetence k využívání výsledků externí evaluace pro efektivní a objektivní evaluaci výsledků žáků a pedagogických pracovníků v procesu vzdělávání, což pozitivně ovlivní pracovní atmosféru školy.


Přínos pro cílovou skupinu

Projekt zvýší jejich informovanost a orientaci v systémech hodnocení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na cíle kurikulární reformy. Budou posíleny jejich manažerské kompetence. Realizací projektu také získají nástroje pro evaluaci výsledků pedagogických pracovníků v procesu vzdělávání. Projekt pozitivně ovlivní pracovní atmosféru školy. Zároveň bude posíleno jejich postavení na trhu práce. Dalším významným přínosem je usnadnění administrace školních vzdělávacích programů a možnost validace těchto programů s požadavky RVP. Zapojením ředitelů škol ve společném vzdělávání s inspekčními pracovníky a v projektových aktivitách získají studijní materiály pro své další vzdělávání zaměřené na  řízení kvality školy. Svou účastí v inspekčních týmech získají i zkušenosti a informace o metodách inspekční činnosti, což jim umožní zvýšit efektivnost vlastního hodnocení a šanci na dobré ohodnocení při inspekci v jejich škole. Získají příležitost objektivního sledování výsledků vzdělávacích aktivit a umožní příslušníkům této cílové skupiny efektivně a účinně identifikovat a řídit vnitřní procesy v jednotlivých školách. Evaluační systém umožní vedoucím pracovníkům sledovat dopady jimi nastavených školních vzdělávacích programů v konkrétních podmínkách jejich zařízení. Možnost hodnocení se tak nezužuje pouze na plošné srovnání v rámci výsledků národních či regionálních testů, ale dává vedoucím pracovníkům možnost sledovat vývoj vlastní školy v čase a vyhodnocovat tak individuální kvalitativní posuvy v přímé vazbě na lokální parametry či unikátní podmínky daného zařízení. Možnosti srovnání školních výsledků s výsledky škol z regionů s obdobnou teritoriální a sociální charakteristikou v rámci plošného šetření umožní příslušníkům této skupiny následně sdílet příklady dobré praxe, což pozitivně ovlivní jejich další aktivity v počátečním vzdělávání. 

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ