Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Cílová skupina 2: Pracovníci škol a školských zařízení

Cílová skupina 2: Pracovníci škol a školských zařízení

Celkem je v ČR 129.795 přepočtených učitelů v počátečním vzdělávání. Inspekční pracovníci komunikují s pedagogickými pracovníky přímo (cca. 2.000 inspekčních hospitací, cca. 8.000 standardizovaných rozhovorů ročně). Česká školní inspekce monitoruje pedagogické procesy, zjišťuje míru kvalifikovanosti pedagogických pracovníků a jejich potřeby pro další vzdělávání.


Významným způsobem přímé komunikace je i působení lektorského sboru České školní inspekce v programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení pedagogických pracovníků jako externích pracovníků v inspekčních týmech, např. při hodnocení školních vzdělávacích programů a tematických šetřeních. V režimu přizvaných osob je evidováno více než 500 pedagogických pracovníků. Inspekce využívá také řadu metod pro zjišťování kvality pedagogických sborů dalšími nepřímými metodami a její výstupy jsou přístupné pro všechny pedagogické pracovníky ve všech školách.  V projektových aktivitách pilotního ověřování budou přímo zapojeny skupiny pedagogických pracovníků z pilotních škol. Výběr zohlední věk, genderové charakteristiky, kvalifikační strukturu a specializaci. Do projektových aktivit budou zapojeni prostřednictvím svých škol.


Motivace cílové skupiny

Projekt podporuje PR aktivity pro komunikační nástroje informování a motivování pedagogických pracovníků k aktivnímu zapojení v nabízených aktivitách. Česká školní inspekce zjistila, že účast pedagogických pracovníků v rozvojových projektech je velmi významným faktorem pro úspěšnost jejich metod a postupů v pedagogických procesech. Pedagogové budou zapojeni při pilotním ověřování nástrojů pro zjišťování účinné podpory rozvoje osobnosti žáků v 6 funkčních gramotnostech a ve vybraných předmětech kurikula. Všem pedagogickým pracovníkům budou nabídnuty aktuální informace o záměrech kurikulární reformy a propojení jejich DVPP s potřebami počátečního vzdělávání podle nových požadavků školského zákona. Skupina pedagogických pracovníků z pilotních škol projektu bude sdílet vzdělávání s inspekčními pracovníky a bude jim nabídnuta možnost externí spolupráce s inspekcí. Všem pedagogickým pracovníkům bude nabídnuta podpora IT a možnost výrazného snížení administrativní zátěže spojené s využíváním školních vzdělávacích programů.


Přínos pro cílovou skupinu

Přínosem pro tuto cílovou skupinu je vyšší informovanost a orientace v kurikulární reformě, zvýšení vlastní kvalifikace a kompetencí v oblasti tvorby vzdělávacích programů, informační gramotnosti a pro práci se žáky se speciálními potřebami. Projekt pozitivně ovlivní školní prostředí. Zvýší se jejich dovednosti pro přípravu inovačních vzdělávacích projektů a jejich šance ve výběrových řízeních v rozvojových projektech. Pro zvýšení profesionality pedagogických pracovníků bude vytvořena efektivní zpětná vazba pro objektivní evaluaci vlastní práce v rámci výukového procesu. Možnosti srovnání výsledků vlastních výukových postupů s výsledky jiných pedagogů z regionů s obdobnou teritoriální a sociální charakteristikou v rámci plošného šetření umožní příslušníkům této skupiny následně sdílet příklady dobré praxe, což pozitivně ovlivní jejich další aktivity v počátečním vzdělávání.

 

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ