Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Cílová skupina 1: Žáci škol a školských zařízení

Cílová skupina 1: Žáci škol a školských zařízení


První cílovou skupinou jsou žáci škol a školských zařízení, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. V počátečním vzdělávání bylo podle statistických údajů zapsáno celkem 1.705.815 žáků, z toho bylo evidováno 5,9 % jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.


Předčasné odchody z povinné školní docházky byly na úrovni 4,1 %. Rizikovým faktorem v počátečním vzdělávání je i dlouhodobě vysoký trend odložených školních docházek, podíl těchto dětí je 21,5 %. Česká školní inspekce monitoruje aktivity žáků ve výuce, sleduje jejich výsledky ve vlastním hodnocení školy a v jiných externích hodnoceních. Zabývá se také zjišťováním školního klimatu a názory a postoji žáků. Zjištění České školní inspekce ukázala, že informovanost žáků o zásadních cílech kurikulární reformy je prozatím poměrně nízká. V projektových aktivitách se budou účastnit všichni žáci vybraných populačních ročníků. Dopady projektu jsou směrovány pro všechny žáky v počátečním vzdělávání. Do projektových aktivit budou zapojeni prostřednictvím svých škol.

Motivace cílové skupiny
Motivování žáků pro zapojení v projektových aktivitách využívá jejich zájem o IT způsoby komunikace, žáci získají informace také od inspekčních pracovníků a prostřednictvím dalších informačních kanálů v rámci publicity projektu. V první etapě projektu budou vytvořeny specifické komunikační nástroje informování pro tuto cílovou skupinu a ověřovány metody, jak zvýšit u žáků zájem o vzdělávání a jeho kvalitu. Žákům budou nabízeny možnosti sledování vlastního osobnostního vývoje.

Přínos pro cílovou skupinu
Realizací aktivity se zlepší předpoklady pro zvyšování úrovně klíčových kompetencí cílové skupiny a funkční gramotnosti (čtenářská, matematická, sociální, přírodovědná, jazyková, informační) a zlepší se předpoklady pro jejich úspěšnost ve školním vzdělávacím programu. Žáci získají přístup ke kvalitním informacím o školním vzdělávacím programu, ve kterém se vzdělávají a pro dobrou volbu k pokračování studia na vyšším stupni vzdělávání, popř. při přestupu na jinou školu. V mezích školské samosprávy mohou ovlivnit i průběžnou modifikaci ŠVP podle vlastních potřeb a možností. Nabídka pro individuální učení umožní jednotlivcům jednak procvičovat konkrétní vzdělávací programy a díky autoevaluačním nástrojům sledovat vlastní osobnostní profil v čase, což se ve zpětné vazbě projeví jako významný pozitivní motivační činitel.

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ