Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Co je NIQES
 
Základní informace
NIQES je oficiální zkratkou strategického rozvojového projektu, jehož plný název zní „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“. Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet projektu pro celkové způsobilé výdaje činí 296 242 042 Kč.

Popis projektu
V České republice probíhá od roku 2005 rozsáhlá přestavba vzdělávacího systému, která vyvolala nutnost vybudovat také nový národní systém evaluace efektivity vzdělávací soustavy a kvality výsledků v počátečním vzdělávání. Projekt podpoří transformaci inspekčního systému České republiky, který je klíčovou státní autoritou pro hodnocení a kontrolu škol a školských zařízení podle platného školského zákona. Projekt posílí kapacity pro výzkum, vývoj a inovace inspekčních postupů a jejich aplikaci v České školní inspekci. V rámci projektu bude vybudován integrovaný systém inspekčního hodnocení s cílem poskytnout široké veřejnosti validní informace o kvalitě počátečního vzdělávání a České školní inspekci jakožto správnímu úřadu umožnit zvyšování kvalifikace inspekčních pracovníků, s přesahy směrem k ředitelům škol a pedagogům.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je transformace a modernizace národního inspekčního systému České republiky. Projekt zahrnuje také inovační aktivity výzkumné a vývojové, pilotní ověřování a podporu pro následné aplikování výsledků v praktické činnosti České školní inspekce. Záměrem je vybudovat moderní a flexibilní národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy s důrazem na realizaci kurikulární reformy v počátečním vzdělávání, a tím přispět k vytvoření systému hodnocení vzdělávací soustavy pro moderní a efektivní systém celoživotního učení. Konkrétní cíle projektu ve vazbě na jednotlivé klíčové aktivity jsou popsány v příslušné záložce.
 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ