Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce závěrečnou konferencí uzavírá projekt NIQES

Česká školní inspekce závěrečnou konferencí uzavírá projekt NIQES
Více než sto hostů z řad zástupců škol a školských zařízení, profesních školských asociací, obecních, městských i krajských úřadů, školských odborů, akademických pracovišť, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho rezortních organizací a dalších orgánů veřejné správy se ve čtvrtek 1. 10. 2015 zúčastnilo závěrečné konference České školní inspekce v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Cílem konference bylo prezentovat klíčové metody, postupy a nástroje pro zjišťování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání a také nové informační systémy vyvinuté Českou školní inspekcí pro potřeby hodnocení vzdělávání a využitelné také dalšími aktéry.
 
Po úvodním slovu ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zhodnotil přínosy České školní inspekce při inovaci hodnoticích nástrojů náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský, který potvrdil úspěšnost projektu NIQES a pozitivní přínos vytvořených nástrojů pro hodnocení kvality ve vzdělávání. Následovala prezentace stěžejních kvalitativních výstupů projektu NIQES, kterými jsou model tzv. kvalitní školy a na něj navázaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a metody, postupy a nástroje pro sledování a hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech. Po představení kvalitativních výstupů Česká školní inspekce účastníky konference seznámila s novými informačními systémy. Šlo o systém InspIS DATA (systém pro sběr a vyhodnocování inspekčních dat), InspIS ŠVP (systém pro práci se školními vzdělávacími programy), InspIS SET (systém pro elektronické zjišťování výsledků žáků), InspIS PORTÁL (systém pro prezentaci škol a školských zařízení a sdílení informací s veřejností) a systém InspIS E-LEARNING (platforma pro distanční vzdělávání). V závěru Česká školní inspekce naznačila další směry inovačních aktivit, které budou na výstupy projektu NIQES navazovat a díky kterým bude dotvořen komplexní systém pro hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání.
Pozvánka s programem

Prezentace České školní inspekce

Prezentace PhDr. Davida Gregera, Ph.D.

Prezentace RNDr. Jany Strakové, Ph.D.

      

      

      

      

      

      

V Praze dne 1. 10. 2015. 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ