Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce ukončila realizaci projektu NIQES

Česká školní inspekce ukončila realizaci projektu NIQES
Realizace projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) končí k 31. říjnu 2015.

Projekt NIQES byl zahájen před více než čtyřmi lety – 1. července 2011. S ohledem na probíhající změny v počátečním vzdělávání bylo jeho cílem vytvořit moderní a flexibilní inspekční systém pro hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, který by nejen školám a školským zařízením, ale i institucím nastavujícím vzdělávací politiky přinesl systémovou a komplexní zpětnou vazbu. Pro příslušné cílové skupiny bylo ze strany České školní inspekce zajištěno také systematické vzdělávání pro práci s hlavními projektovými výstupy, které byly navrženy tak, aby byly využitelné jak pro potřeby hodnocení vzdělávání ze strany České školní inspekce, tak pro přímou praxi jednotlivých škol a případně i jejich zřizovatelů. 

Čtyři klíčové aktivity


Projekt tvořily čtyři vzájemně propojené klíčové aktivity, které společně vytvářejí ucelený synergický rámec.
 
Hlavním cílem první klíčové aktivity bylo vytvořit soubor nových inspekčních nástrojů, metod a postupů pro sledování a hodnocení kvality vzdělávání na úrovni jednotlivých škol i na úrovni celé vzdělávací soustavy. Druhá klíčová aktivita byla zaměřena na vývoj systému pro inspekční hodnocení školních vzdělávacích programů. Rozvoj vzdělávání byl základem třetí klíčové aktivity projektu. V rámci čtvrté klíčové aktivity byla vybudována technologická platforma pro elektronické zjišťování výsledků žáků ve školách, a to napříč ročníky a předměty. Žáci, rodiče, školy i stát tak získají účinnou zpětnou vazbu o vzdělávacím procesu.
 

Spolupráce s praxí a vzdělávání


Ve vazbě na přípravu nových inspekčních metod, postupů a nástrojů pro hodnocení kvality ve vzdělávání Česká školní inspekce průběžně spolupracovala s odbornými školskými asociacemi, zřizovateli, akademickým i neziskovým sektorem. Návrhy projektových výstupů tedy byly od samého počátku konzultovány také s dalšími aktéry působícími v počátečním vzdělávání, čímž Česká školní inspekce získávala velmi důležitou zpětnou vazbu. V jejích intencích pak vytvářené metody, postupy a nástroje průběžně upravovala. Mimo to Česká školní inspekce průběžně prezentovala výsledky svých inovačních aktivit na řadě seminářů a konferencí a také při každoročních výjezdních setkáních s vedoucími pracovníky škol v jednotlivých krajích.

Samozřejmostí byla také řada nejrůznějších pilotáží a také školení a vzdělávání jak inspekčních pracovníků, tak pedagogů a dalších pracovníků škol a školských zařízení. Vzdělávání učitelů a ředitelů škol bylo prováděno zejména prostřednictvím mobilních vzdělávacích center v jednotlivých regionech České republiky. Školení pro práci s novými metodami, postupy a nástroji vyvinutými pro podporu hodnocení kvality vzdělávání budou pokračovat i po ukončení realizace projektu, a to v jednotlivých krajských inspektorátech České školní inspekce.
 

Projektové výstupy


Stěžejní projektové výstupy vytvořené Českou školní inspekcí v rámci projektu NIQES jsou veřejně k dispozici. Jde zejména o nové informační systémy rodiny InspIS (InspIS DATA: systém pro sběr a vyhodnocování inspekčních dat, InspIS SET: inspekční systém elektronického testování, InspIS SETmobile: testovací aplikace pro tablety a chytré mobilní telefony, InspIS ŠVP: systém pro práci se školními vzdělávacími programy, InspIS PORTÁL: portál pro prezentaci škol a školských zařízení, InspIS E-LEARNING: platforma pro distanční vzdělávání, InspIS HELPDESK: jednotné kontaktní místo pro komunikaci), model tzv. kvalitní školy a z něj vycházející kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a metody, postupy a nástroje pro hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech.

Uživatelům informačních systémů rodiny InspIS je zdarma k dispozici také řada metodických příruček a videomanuálů. Kromě toho Česká školní inspekce v rámci projektu NIQES vydala důležitou a ceněnou Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání (2013) zpracovanou akademiky z Univerzity Tomáše Bati pod vedením doc. Oldřicha Hájka, a dále pak potřebnou publikaci Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy (2015) autorského týmu pražské pedagogické fakulty vedeného Dr. Janou Strakovou a Dr. Martinem Chválem.

Další informace o realizaci projektu či jeho výstupech včetně mnoha dokumentů a souborů ke stažení jsou k dispozici na těchto webových stránkách, vybrané informace a výstupy jsou umístěny také na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz.

V Praze dne 30. 10. 2015.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ