Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce provede výběrové šetření výsledků žáků

Po dvouletých zkušenostech z ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, do nějž se povinně zapojily téměř všechny školy vzdělávající žáky v příslušných ročnících, připravuje Česká školní inspekce provedení výběrového šetření na vzorku cca 400 škol. Toto výběrové šetření bude zaměřeno na ověření výsledků žáků 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol, a to v oblasti Člověk a jeho svět (4. ročníky ZŠ), jazyková gramotnost – cizí jazyk (8. ročníky ZŠ a 2. ročníky SOŠ) a přírodovědná gramotnost (8. ročníky ZŠ). Uvedené tři testované oblasti budou doplněny stručným dotazníkem. 
„Výběrové šetření bude ověřovat aktuální míru dosažení požadovaného standardu podle výstupů rámcových vzdělávacích programů a bude provedeno elektronickou cestou prostřednictvím platformy InspIS SET – inspekčního systému elektronického testování. Cílem testování je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání,“ informoval ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Školy budou do vzorku vybrány proporcionálně podle jejich počtu v jednotlivých krajích, podle zřizovatele, školy úplné i prvostupňové, zařízení podle velikosti školy nebo třeba podle velikosti sídla, v němž se škola nachází.
 
Výběrové ověřování výsledků žáků chválí i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. „Jsem velmi rád, že ČŠI přistoupila k výběrovému šetření a že se testování nedrží striktně pouze 5. a 9. tříd základních škol. Vítám také to, že školy budou moci provádět testování interně samy. Plošné testování byla cesta špatným směrem a už mnohokrát jsem, a to na základě i negativních zkušeností ze zahraničí, před tímto jednostranným přístupem varoval,“ řekl ministr školství.

Testování bude realizováno následovně:

19. 5. – 23. 5. 2014: 8. ročníky ZŠ přírodovědná gramotnost
19. 5. – 30. 5. 2014: 8. ročníky ZŠ jazyková gramotnost – cizí jazyk
23. 5. – 30. 5. 2014: 4. ročníky ZŠ Člověk a jeho svět
2. 6. – 6. 6. 2014: 2. ročníky SOŠ jazyková gramotnost – cizí jazyk

Určení konkrétních dnů pro testování (v souladu s výše uvedeným rozložením) je zcela na rozhodnutí ředitele školy. Žáci obdrží výsledek svého testu ihned po jeho ukončení, souhrnné výsledky pak budou k dispozici od 8. 6. 2014.

Každý test, který budou žáci vyplňovat, bude trvat 60 minut, doplňkový žákovský dotazník maximálně 20 minut. Testy budou přizpůsobeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich účast však bude dobrovolná. Naopak účast škol vybraných do vzorku bude povinná a šetření výsledků bude realizováno v režimu inspekční činnosti, v souladu se zákonným zmocněním České školní inspekce dle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získávat mimo jiné informace o vzdělávání žáků.

 „Také školy, které nebudou zařazeny do vzorku, budou mít možnost dle svého uvážení provést individuální testování po ukončení výběrového šetření České školní inspekce, kdy budou veškeré testové úlohy použité v popsaném výběrovém šetření rovněž umístěny do testovací aplikace a zpřístupněny všem školám. Výstupy z tohoto testování budou shodné s těmi, které obdrží školy ve výběrovém šetření,“ doplnil náměstek ústředního školního inspektora pro inspekční činnost Ondřej Andrys.

Školám, které byly vybrány do testovacího vzorku pro výběrové šetření výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol, budou podrobné informace a instrukce zaslány elektronickou cestou.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ