Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce diskutuje s řediteli škol v jednotlivých krajích

Česká školní inspekce diskutuje s řediteli škol v jednotlivých krajích
S cílem představit vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení, které jsou vyvinuty či průběžně vyvíjeny v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), pořádá Česká školní inspekce již od roku 2012 zpravidla dvakrát ročně setkávání s vedoucími pracovníky škol v jednotlivých krajích. 
Obsahem setkání jsou prezentace aktuálního stavu vývoje jednotlivých metod, postupů a nástrojů pro hodnocení vzdělávání a jeho kvality, komentáře k jednotlivým informačním systémům, jako je InspIS DATA (systém pro sběr a vyhodnocování inspekčních dat), InspIS ŠVP (systém pro práci se školními vzdělávacími programy), InspIS PORTÁL (platforma pro veřejnou prezentaci školy) nebo InspIS SET (inspekční systém elektronického testování), prezentace nabídek vzdělávacích programů České školní inspekce pro pedagogy zaměřených na práci s těmito informačními systémy, ukázka postupu prací na návrhu kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně modelu tzv. kvalitní školy, s akcentem na možnost využívat tato kritéria v rámci procesu vlastního hodnocení školy, komentáře k připravovaným metodikám a formulářům pro hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ve čtenářské, jazykové, sociální, matematické, přírodovědné a informační gramotnosti nebo komentáře k pojetí procesu hodnocení výsledků vzdělávání prostřednictvím elektronického testování a k využitelnosti výsledků testování v rámci další práce školy. Vedoucím pracovníkům škol jsou představovány možnosti využití vyvíjených metod, postupů a nástrojů v přímé činnosti jednotlivých škol a vybrané parametry těchto nástrojů jsou s účastníky těchto regionálních setkání konzultovány, tak, aby mohlo průběžně docházet k úpravám jednotlivých nástrojů s cílem maximalizovat jejich využitelnost a užitek přímo ve školách.

V rámci jednoho kola regionálních informačních setkání se zástupci České školní inspekce setkají s cca 1500 - 2000 vedoucími pracovníky škol. 

V Praze dne 30. 3. 2015.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ